0

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi predávajúcim (prevádzkovateľom) :

Ing. Lucia Suja Adamcová
Mierová 1967/14
026 01  Dolný Kubín

IČO:  52612201
DIČ:  1085839953

a kupujúcim:

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať iba tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu www.luciasblog.sk/eshop/, a ktorý je so zobrazeným tovarom v zhode v maximálnej možnej miere (ku drobnému skresleniu farieb mohlo dôjsť digitalizáciou). Predávajúci sa ďalej zaväzuje, že uvedené ceny sú skutočné a konečné ceny, ktoré kupujúci zaplatí za tovar.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Každá objednávka, ktorú kupujúci generuje (tzn. vyberie patričný tovar a vyplní objednávkový formulár), je považovaná za záväznú. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar uvedený v objednávke. Pre účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej na www.luciasblog.sk/eshop/ v čase odoslania objednávky kupujúcim. Kúpnou cenou sa rozumie cena označená na eshope ako “cena”, ktorá sa ďalej znižuje o prípadnú zľavu, ak je v čase odoslania objednávky poskytovaná.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári. Kupujúci sám nemá možnosť objednávku zrušiť – túto akciu môže zabezpečiť len predávajúci, a to len po predchádzajúcej dohode s kupujúcim (napr. z dôvodu nemožnosti dodať tovar v danom termíne, prípadne z dôvodu nemožnosti autorizácie skutočnej identity kupujúceho). Zrušenie objednávky je účinné a možné len, ak je predávajúcemu doručená žiadosť o zrušenie objednávky skôr, než predávajúci odovzdal tovar na prepravu kupujúcemu.

Internetový obchod www.luciasblog.sk/eshop/ obsahuje všetky informácie potrebné k uzavretiu zmluvy v zmysle všeobecných náležitostí zmluvy i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy tak, ako sú vymedzené v občianskom zákonníku. Obsahuje vždy názov výrobku, (prípadne kód), hlavnú charakteristiku a cenu výrobku. Ak nie je uvedené inak, ceny uvedené na eshope sú konečné. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

DODACIE PODMIENKY, TERMÍNY

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta), ak nebude vyslovene dohodnuté inak. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne do 3 pracovných dní ak nie je uvedené inak pri každom konkrétnom výrobku (pri priamej platbe na účet, sa čas ráta od prijatia platby na účet).

Informácie v prípade zvolenia priamej platby:

  • Číslo účtu na, ktoré treba vykonať priamu úhradu:
  • SK31 7500 0000 0040 0742 7224 (ČSOB banka)
  • Do poznámky je nutné pridať meno objednávajúceho/číslo objednávky.

Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ho dobre uschovajte pre prípad reklamácie.

DOPRAVA

Expedovanie objednaného tovaru spotrebiteľovi zabezpečuje predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty (buď formou dobierky alebo pri priamej platbe na účet formou doporučenej zásielky). Cena poštovného a balného je 3,00 €. Spotrebiteľ a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na dodaní tovaru kuriérom. V tom prípade náklady spojené s kuriérskou službou platí spotrebiteľ. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie doručenia, alebo stratu zásielky spôsobenú doručovateľom!

ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, VRÁTENIE TOVARU, DOKLADY

Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na škody spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach. Doba vybavenia reklamácie je 30 dní. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľskou službou.

V prípade, že tovar nespĺňa vaše požiadavky, máte možnosť ho vrátiť do 14 dní od jeho obdržania, nepoškodený, nepoužitý a v originálnom obale (ak bol tovar zabalený v niečom inom ako obálke/krabici). Adresa na vrátenie tovaru je:

Ing. Lucia Suja Adamcová
Mierová 1967/14
026 01  Dolný Kubín

Je nutné aby k tovaru pri Reklamácii alebo Vrátení tovaru kupujúci priložil Formulár na vrátenie tovaru/Reklamačný formulár, ktorý si stiahne tu:

Kliknite pre stiahnutie – Formulár na vrátenie tovaru/Reklamačný formulár

Poštovné a balné pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Kupujúci si taktiež odloží doklad o odoslaní zásielky v prípade, že by bola zásielka stratená dopravcom, keďže za škôdy spôsobené dopravcom predávajúci nezodpovedá. Peniaze budú vrátené na číslo účtu kupujúceho, ktoré zadá do Formulára na vrátenie tovaru do 14 dní od obdržania vráteného tovaru.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.luciasblog.sk/eshop/ týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov“.

ZÁVER

Prípadné ďalšie otázky Vám zodpovieme na e-mailovej adrese luciasblogsk@gmail.com.